Manifest

 

 

 

 

 

 

 

 

SoL-partiets valmanifest

VISIONER FÖR EN NY TID

 

A. Övergripande inriktning

På 100 år har Skåne och Halland mer än fördubblat sin folkmängd medan Blekinge i stort legat still. Vi vill ha nya invånare till Sölvesborg, det är bl.a. så kommunen ska utvecklas. Många nya kommer västerifrån. Kristianstad har kommunalskatt 31,25, Bromölla 32,15 och Sölvesborg 33,46. Vi tror inte att en skattehöjning är en bra idé. Den som flyttar över Sissebäck får högre skatt och sämre akutsjukvård genom att ambulanserna kör till Karlskrona, 9 mil bort, istället för till Kristianstad, som SoL-partiet vill.

Vi menar att Sölvesborg på sikt ska tillhöra Region Skåne. Det finns inget annat val. Medan förhandlingar sker ska vi öka samverkan med Bromölla. Förutom de områden där vi redan samverkar, menar vi att man bör samordna näringslivspolitik, samhällsplanering, turismsatsningar och den förebyggande hälsovården.

 

B. Landstingsvalet

Trygghet i vården för patientens bästa!

Alla akuta ambulanstransporter från västra Blekinge ska gå direkt till Kristianstad.(Idag går alla utom långt framskridna graviditeter och allvarliga trafikskador till Karlskrona).

Ständigt arbeta för en förbättrad samverkan med andra sjukvårdsregioner.

Ha ambulerande akutbedömningssjukvårdare när vårdcentralerna är stängda och dygnet runt vid helgerna, en i Sölvesborg, en i Olofström.

Att en jourcentral med öppettid kl 17-22 finns i Sölvesborg/Bromölla.

Sjukjournalerna måste kunna läsas på båda sidor av länsgränsen.

Äldre akut sjuka ska slippa långa ambulanstransporter och istället få hjälp i hemmet i större utsträckning.

Bättre samverkan mellan kommunens äldrevård och landstinget för att minska beläggningen av akutambulanserna.

På sikt bör de stora akutsjukhusen förstatligas till en gemensam vårdstandard. Primärvården stannar hos landstingen.

 

C. Kommunalvalet

Styrning och medinflytande

Medborgardialoger som ett sätt att öka allmänhetens inflytande på kommunens styrning

I alla sammanhang eftersträva långsiktiga och hållbara beslut

Månadsbrev från enhetscheferna skapar öppenhet i organisationen

 

Mer liv i centrum

Ökad handel som utnyttjar gaturummet. En attraktiv stadsmiljö är viktig för ett dynamiskt näringsliv med företag som växer. Bilfria dagar med gatuhandel

Cyklister ska få färdas i alla riktningar inom gångfartsområdet i city

 

Trygghet och samverkan för ökad inflyttning

Inflyttning och utveckling kräver basal trygghet, kommunikation och närhet till akutvård

Ökad samverkan med Bromölla när det gäller övergripande samhällsplanering, näringslivsutveckling, turism och förebyggande hälsovård

Robusta och heltäckande mobiltelefonnät

Skånetrafikens Sommarkort och månadskort ska gälla över Sissebäck

 

Äldrevården

Trygghetsboenden i flera kommundelar

Inte sära på människor som levt ihop i många år för att den ene kräver mycket omvårdnad

Fler händer i vården

 

Förskola och skola

Mindre barngrupper

Utvidgad kulturgaranti i grundskolan

Fortsatt satsning på lärarnas löner

Vi måste bli effektivare att upptäcka drogproblem. Mera individanpassade program för att komma ur missbruk/beroende

 

Mat och miljö

Ökad andel närproducerad och ekologisk mat i förskola, skola och äldreboenden

Fler vegetariska alternativ

Värna kustfisket, strandskyddet och bokskogen

 

Trafiksäkerhet och trivselfrågor

Övergångsställen görs trafiksäkra; målas och belyses, eller tas bort

Cykelled och trafikbelysning från golfbanans infart till Siretorp

Cykellederna är i många fall i dåligt skick, behöver asfalteras/grusas, förses med belysning och i vissa fall med läplantering

Tätorterna behöver tillgänglighetsanpassas i ökad utsträckning

Cykelled mot Gammalstorp-Högtofta prioriteras

Kollektivtrafiken utvecklas med nya busslinjer i hela kommunen

Barnens säkerhet vid förskolorna ses över, likaså vid skolskjutsarnas hållplatser

En modern skötselplan för grönytor och parker upprättas. Det man politiskt beslutar ska skötas, ska också få medel att utföras

 

Manifestet för utskrift

 

 

 

DET LOKALA ALTERNATIVET FÖR

SÖLVESBORGS KOMMUNS FRAMTID

I EN DYNAMISK REGION

(sedan 1900 har Skånes folkmängd ökat med 106 %, Hallands med 116 %

och Blekinges med 4,4 %. Vad säger det om Sölvesborgs framtid?)

www.solpartiet.se kontakt: info@solpartiet.se SoL-partiet på Facebook

webbansvarig: Bo Sandquist