ESTETIK, PLANERING

ESTETIK och PLANERING

 

Synen på Sölvesborg är under förvandling. Med det nya bostadsområdet Ljungaviken och bron över viken framstår vi som en kommun som vågar satsa på framtiden.

Ett av de verkligt spännande och lovande projekten utgör Solixx planer på en total omgestaltning av silosområdet i innerhamnen, idag en tämligen anskrämlig miljö, se bilden t.v.

När planerna förverkligas, blir det ett verkligt lyft för Sölvesborg. På båda sidor om viken får vi attraktiva bostadsområden med bron som förmedlande länk. Kommunens engagemang är ännu inte uttalad, men vi anser det rimligt att det satsas på förskola, skola och förhoppningsvis också något äldreboende.

Härunder visas ett förslag på hur det nya området kan gestaltas, med bostäder, arbetsplatser, hotell- och konferensanläggning. (Bilden återgiven med tillstånd av Solixx Utvecklings AB). Sölvesborg är på väg att få sin sjöstad!

Den tidigare miljö- och byggnämnden enades i början av detta sekel om följande inriktning och mål för sin verksamhet:

"Ändrade och nya detaljplaner för Sölvesborgs stadskärna, som utgör ett riksintresse för kulturminnesvåden, skall utformas så, att detta intresse inte inskränks utan snarare förstärks. Sölvesborgs starka prägel av svensk småstad med danska drag skall bibehållas och utvecklas".

Vi tycker att ett samlat estetiskt grepp ska tas vid allt detaljplanearbete i syfte att bevara så mycket som möjligt av det vi uppfattar typiskt för både stadskärna och fiskelägena.

 

Från Jan Lagerås estetik mot Disneylands?

Under Lagerås tid som stadsarkitekt hade kommunen knappast behov av ett estetiskt råd. Lagerås säkra färg- och formsinne räckte långt. Frågan är om det inte nu behöver inrättas ett sådant, så att allmänhetens inflytande på den estetiska utformningen av olika projekt ökar.

Vi tror det! På sistone har vi fått ett tveksamt inslag på Stortorget, verkligen ingen prydnad!

(Bilderna ovan visar t.v. den av Jan Lagerås utformade kommunloggan och "sprattelgubben" som blev dess ersättare.)

Det handlar naturligtvis inte om att avsvära sig all förnyelse, utan istället att sträva efter att det nya ska bygga på och kommentera det som varit.

 

Betrakta vidstående bild från Svaneke på Bornholm. De flesta är nog överens om att det är en tilltalande gatumiljö, både då det gäller småskaligheten och färgsättningen. Naturligtvis ska vi inte plagiera denna miljö, men vi kan inspireras av den, både då det gäller utformningen av återvinningsstationer eller cykelgarage eller något inslag i barnens lekmiljö.

Inte minst en utmaning för Sölvesborgshem!

 

Inte bara småskalighet och färgsättning är typiskt för Sölvesborg.

Det är i hög grad också bokskogen, så vacker i början av maj!

Carl Fries skriver i Den svenska södern apropå bokskogen:

"Vägen gick in i detta ljusgröna dunkel, detta solspel i nyskapat lövverk, som är ett av majvårens under".

(Troligen färdades han i Valje-skogen på 50-talet innan vägen breddades. Bilden ovan är tagen i år på vägen ner mot Torsö).

Ska vår planering bygga på det existerande och uppskattade så ska vi undvika att göra bostadsområden av bokskog. Vi tror att kommunen genom sina förtroendevalda måste ta ett fastare grepp kring hela planprocessen, det gäller arbetsutskotten i kommunstyrelsen och övriga nämnder samt representanter för de kommunala bolagen, som med lämplig tjänstemannamedverkan minst en gång årligen ska samlas till väl förberedda heldagsseminarier kring kommunens strategiska planering. Dessa möten kan gärna vara offentligal

Förutom bok- och avenbokskog tilllhör våra stränder det mest värdefulla vi har i naturväg. De många nabbarna skjuter ut och möter havet i sällsamma och varierande möten.

Strandskyddet ska givetvis värnas, vilket inte hindrar att det på sikt bör skapas stigar som följer stranden så havsnära som möjligt.

(Bilden är från Torsö nabb).

 

ENGAGERAD PERSONAL I VÅRA VERKSAMHETER OCH ENGAGERADE VÄLJARE I DE ALLMÄNNA VALEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN VÄL FUNGERANDE KOMMUN.

ANVÄND DITT INFLYTANDE DEN 14 SEPTEMBER!

DET ÄR BÄTTRE ATT TÄNDA ETT LJUS ÄN FÖRBANNA MÖRKRET!