HÅLLBAR EKONOMI

HÅLLBAR EKONOMI

Utmaningen med ekonomisk hållbarhet är att skapa en ekonomisk tillväxt, utan att slita på människa eller förbruka ändliga naturresurser. I ett hållbart samhälle växer ekonomin genom en effektivare omsättning av material. Varor kan ersättas med tjänster och återanvändning kan öka, aspekter som bör beaktas t.ex. vid byggnation.

Vi anser att all byggnation i Sölvesborgshem regi framöver, ska beakta hållbarhetsaspekter. Alla hus ska t .ex. förses med solpaneler och byggnadsmaterial i största möjliga utsträckning vara återvinningsbart.

Vi vill att Sölvesborgs kommun ska växa och att fler företag ska etablera sig. Det kräver att vi ger nya invånare och företagare goda förutsättningar, till exempel genom att det finns kvalificerad arbetskraft, god infrastruktur, bra skolor och ett stabilt politiskt system.

Ökad samverkan, omprövning av verksamheter och rationaliseringar är tillsammans med fler invånare bättre än skattehöjning!

Utvecklingen får dock inte ske på bekostnad av någon av de två andra dimensionerna social hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

 

Social hållbarhet

Den sociala dimensionen är väldigt bred. Den berör bland annat barnens rättigheter, där varje barn har rätt till utbildning och att formulera sina behov och åsikter och därvid bemötas med respekt. Även frågor om jämlikhet berörs. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, ålder, nationalitet, kulturell bakgrund eller sexuell läggning. Det är också viktigt att skapa förutsättning för en god hälsa. För att uppnå detta krävs att många olika delar samverkar, till exempel motion och matvanor. Kultur är något som ofta glöms bort när vi talar om hållbar utveckling, men är en viktig del för att vi människor ska må bra.

Vi vill att Sölvsborgs kommun ska stimulera till goda och sunda levnadsvanor så som bra mat, motion, ett tryggt samhälle, bra skolor, inga droger och låg kriminalitet.

Vi tycker man bör överväga att låta pensionärer resa gratis med buss under lågtrafiktid.

 

ENGAGERAD PERSONAL I VÅRA VERKSAMHETER OCH ENGAGERADE VÄLJARE I DE ALLMÄNNA VALEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN VÄL FUNGERANDE KOMMUN.

ANVÄND DITT INFLYTANDE DEN 14 SEPTEMBER!

DET ÄR BÄTTRE ATT TÄNDA ETT LJUS ÄN FÖRBANNA MÖRKRET!