SKOLA, OMSORG

Läs om barn och ungdom här nedan Gå till avsnittet om omsorg

Våra tankar kring barn och ungdomars utveckling

I skolan möts barn/elever, föräldrar samt lärare och övrig personal och det är viktigt att alla har inflytande och möjlighet till påverkan. Särskilt viktigt är att stärka elevernas inflytande över undervisningen så att skolan blir en demokratisk arbetsplats för alla.

Alla ska ges möjlighet att bli deltagare i den pedagogiska processen, inte åskådare. Alla elever ska få adekvat stöd och hjälp. Inte minst viktigt är att studiemotiverade elever får uppleva den hisnande glädje som ligger i att få hjälp till en djupare begreppsförståelse.

 

Pedagogisk mångfald och forskningsbaserad skolutveckling

Olika barn har olika behov och förutsättningar för lärande. Det behövs en mångfald när det gäller metodik, didaktik och pedagogiska modeller. Det är viktigt att all skolutveckling sker i samklang med forskning och beprövad erfarenhet.

 

Betyg är aldrig helt rättvisa

Det nuvarande betygsystemet, liksom alla tidigare, har visat sig behäftat med brister. Kriterierna är svårtydda, olika lärare tolkar dem olika, sämre prestationer vägs in mer än goda. Sölvesborgs skolväsende kan inte göra mycket åt detta, men vi kan göra en sak: varje elev ska av sin lärare få en motivering till satt betyg innan det delas ut och får därmed en chans till dialog om betyget med läraren.

 

Mindre barngrupper är en väg till en god arbetsmiljö

Arbetsmiljön i skolan är viktig för såväl elever som lärare och alla andra som jobbar i skolan. Mindre barn- och elevgrupper är en väg, men inte den enda för att barn och elever ska känna sig deltagande och uppmärksammade. Ändamålsenliga lokaler, hur ett arbetspass introduceras samt elevernas deltagande i processen är också betydelsefullt.

Skolans verksamhet ska vila på tillit till lärarnas pedagogiska professionalitet. Bra pedagogisk ledning och bra möjligheter till kompetensutveckling utifrån lokalt uttryckta behov gör Sölvesborg till en attraktiv arbetsgivare. Lärarnas arbetsmiljö måste bli mindre stressad.

 

Utvidgad kulturgaranti

Kultur är viktigt för barns lärande och utveckling. Vi vill utvidga kulturgarantin så att mer än en årskurs per stadium får uppleva kulturevenemang. En utvidgad kulturgaranti ska göra de kulturella elementen till tydliga inslag i undervisningen så att inte barns möjligheter att uppleva kultur begränsas av föräldrarnas förutsättningar, intresse eller plånbok.

 

Elevhälsa

En god hälsa är grunden för utveckling och lärande. All personal bör ha ett elevhälsoperspektiv för att snabbt kunna fånga upp och åtgärda elevers hälsoproblem. Elevernas kunskaper i egenvård och en hälsosam livsstil bör utvecklas. Särskild vikt bör läggas vid att uppmuntra till rörelse och motion, men också vid att hjälpa eleverna att minska problem med stress.

 

Friska lokaler och gröna skolgårdar

Skolans lokaler ska vara en frisk, trygg och tillgänglig plats och ge rätt förutsättningar för att bedriva pedagogisk undervisning. Likaså ska våra skolgårdar vara en pedagogisk och rekreativ miljö som inbjuder till lek och rörelse.

 

Utomhuspedagogik

Naturen och det omgivande samhället är tillgångar som berikar variationen i bildningsprocesserna. Naturskolan, besök på bibliotek och studiebesök är självklara inslag i undervisningen, men de kan liksom utomhuspedagogik i än högre grad integreras i den.

 

Hälsosam och ekologisk mat

För att barn och elever ska få energi att vara och verka i skolan är skolmaten A och O. Maten ska vara näringsriktig och fri från miljögifter och resistenta bakterier. Andelen ekologiskt producerad mat ska öka med sikte på att 100 procent av all mat som serveras i skolan ska vara ekologiskt producerad och alltmer närproducerad. Ur klimat- och hälsosynpunkt är det viktigt att minska den höga köttkonsumtionen i dagens Sverige. Därför bör skolorna servera ökad andel vegetarisk mat.

 

SÖLVESBORGS KOMMUN ÄR EN LITEN KOMMUN MED STORA AMBITIONER

ANVÄND DITT INFLYTANDE DEN 14 SEPTEMBER!

DET ÄR BÄTTRE ATT TÄNDA ETT LJUS ÄN FÖRBANNA MÖRKRET!