Omsorg

Omsorgen

Professorn i geriatrik Yngve Gustafsson vid Umeå universitet framhöll i ett föredrag om äldrevård i Utbildningsradion bl.a. följande:

- vården är ofta dålig anpassad för att ta hand om äldre, dåligt organiserad och vårdinsatser följs inte upp. Stafettläkare försvårar uppföljningen

- läkemedelsbiverkningar är vanliga p g a för höga doser eller fel medicin. Dementa är särskilt känsliga

- äldre-äldre med högt blodtryck, över 160, lever längre, BMI bör för dessa vara 25-30

- lågt blodtryck för riktigt gamla leder till demens och depression

- antidepressiva läkemedel saknar nästan helt effekt på riktigt gamla

- orsak till depression är ofta näringsbrist. Läkemedel förhindrar upptag av aminosyror. Istället för verkningslösa piller: utred orsaken! Både orsakerna sömnapné och näringsbrist kan behandlas.

- choklad är utmärkt, dementa känner igen sött och choklad innehåller aminosyror. Ta med en chokladkaka vid nästa besök!

- maten ska vara estetiskt tilltalande och näringsrik, boendemiljön stimulerande, möjligheter till gemensamma aktiviteter ska finnas.

- även om man ofta har en rik och meningsfull ålderdom, är den sista tiden oftast svår. Den kan underlättas genom vårdtagarens inre styrkor, t.ex. en gudstro, och det kan vården indirekt förhålla sig till.

 

Vi påstår inte att ovanstående är typiskt för Sölvesborgs äldreomsorg, men vi tror att det är bra att känna till för dig som anhörig.

 

Vi är skeptiska till den föreslagna ombyggnaden av Gerbogården. Vi tror inte att detta ger ett värdigt boende med tillräckligt stimulerande kvaliteter. Ett modernt nybygge på Ljungaviken vore sannolikt en bättre lösning.

 

Vi vill att varje enhet för särskilt boende (Svalan, Gerbogården, Tärnan etc) ska sin egen verksamhetsplan som tydligt anger den särskilda profil enheten har under den gemensamma värdegrunden

 

Vi tror att kommunen, genom Sölvesborgshem förr eller senare måste engagera sig i uppförande av trygghetsbostäder i syfte att man på äldre dar i möjligaste mån ska kunna bo på kvar på orten om man så önskar.

 

Hemtjänstens insatser är ovärderliga och många tecken tyder på att de ekonomiska anslagen behöver öka.

 

Platser på trygghetsboenden och särskilda boenden ska matcha efterfrågan och behovet. Personalkontinuitet är ett viktigt mål, men svårt att uppfylla. Kommunen som attraktiv arbetsgivare och inte minst lönesättningen kan vara medel att nå målet.

 

Den ideella sektorn bidrar till socialt hållbara samhällen och höjer livskvaliteten för de gamla. Att stödja den gäller inte stora, men värdefulla, pengar. Det görs beundransvärda insatser, t.ex. genom Kyrkans besöksgrupp, som ger den gamle tid på egna villkor. Tid för beröring hand i hand är ovärderlig. Musik från ungdomens dansbanor väcker minnen och tänder stjärnor i blicken.

ENGAGERAD PERSONAL I VÅRA VERKSAMHETER OCH ENGAGERADE VÄLJARE I DE ALLMÄNNA

VALEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN VÄL FUNGERANDE KOMMUN.

ANVÄND DITT INFLYTANDE DEN 14 SEPTEMBER!

 

DET ÄR BÄTTRE ATT TÄNDA ETT LJUS ÄN FÖRBANNA MÖRKRET!