Vårt program i korthet.

 HÄLSA och TRYGGHET

Alla ska ha närhet till bra sjukvård. Vi vill utöka utbudet med Bromölla kommun med målsättningen att de båda kommunerna på sikt ska gå samman till en, tillhörande Region Skåne. Så får vi tillgång till närbeläget lasarett!

Vi vill använda vårt inflytande för att det ska finnas en läkarstation med längre öppethållande, även lördagar och söndagar.

Alla övergångsställen i kommunen ska ha bra belysning och vara väl målade. Annars ska de tas bort Hastigheten vid skolor ska vara 30 km/h.

Åtgärder för att förbättra tryggheten ska utvecklas.


SKOLA och OMSORG

Politikens viktigaste uppgift är att ge barn och ungdom stöd och hjälp på vägen ut i livet.

Våra äldre ska få en värdig vård.

Kommunen ska verka för att det skapas trygghetsboenden.

Vi vill ha samverkan mellan skola och äldreomsorg för att berika bägge.

Giftfria förskolor, skolor och äldreboenden! Obesprutade grönsaker. Kött från svenska gårdar har lägre halt av antibiotika, som kan ge upphov till resistenta och mycket farliga bakterier. Vi vill satsa på närproducerade livsmedel.


NÄRINGSLIV och KOMMUNIKATION

Näringslivet, både i kommunen och nationellt, skapar grunden för vår välfärd. Det görs mycket för att stödja näringslivet. Vi tror att gymnasieskolan och näringslivet ska kunna skapa förutsättningar för nya verksamheter inom t.ex.livsmedelsproduktion och besöksnäringen. Det kräver ett utökat utbyte med högskola och näringsliv både i Kristianstad och Lund. Så kan vi skapa förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv.

Med åtta mil kust och Ryssberget i vår omedelbara närhet ska vi satsa på ökad service till olika slag av fritidsverksamheter, något som ger fler arbetstillfällen och därmed ökade inkomster till kommunen. Detta handlar om landsbygdsutveckling!

Bra kommunikationer är en förutsättning för att kommunen ska utvecklas. Hit hör naturligtvis även utbyggnad med fiber i hela kommunen.

Vi vill utveckla jobbsatsningen för dem som står längst från arbetsmarknaden.


KULTUR och FRITID

Vi ska sträva efter en fortsatt stor satsning på kultur och fritid.

Sölvesborg har redan tre stora festivaler: Sweden Rock, Hälleviks Tradjazz och Killebom. Även Sölvesborgs Kammarmusikförening och kommunens bägge församlingar anordnar konserter av ofta hög klass. Vi ska sträva efter att utöka utbudet, så Sölvesborgs kommun blir ännu mera känd som kulturstad. Genom att bevara och sköta våra stränder och skogar kan vi också göra vår kommun intressantare för turister.


MILJÖ och HÅLLBARHET

- Ekonomisk hållbarhet.

Vi vill att Sölvesborg och Bromölla på sikt ska gå samman. En sammanslagen kommun skulle få nästan dubbelt befolkningsunderlag jämfört med nuvarande Sölvesborgs kommun. Därigenom får vi större skatteunderlag för att bära gemensamma kostnader. Ett bättre alternativ än skattehöjning!

- Ekologisk hållbarhet.

Vi ska inte förstöra förutsättningarna för våra barn och vi ska inte skada värdefull miljö. Bokskogen ska bevaras, stränderna skyddas och vi ska bevara och utveckla stadskärnans prägel.

- Social hållbarhet.

Vi ska i all vår planering sträva mot att det skapas förutsättningar för att människor träffas, planerar och trivs tillsammans. 
ENGAGERAD PERSONAL I VÅRA VERKSAMHETER OCH ENGAGERADE MEDBORGARE ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN VÄL FUNGERANDE  KOMMUN.

DET ÄR BÄTTRE ATT TÄNDA ETT LJUS ÄN FÖRBANNA MÖRKRET!