Vi är en ideell förening, öppen för alla som stöder vårt program och stadgar

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Sol-partiet Sölvesborg och Lister

(antagna vid konstituerande möte den 3.6.2014)


§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är SoL-partiet Sölvesborg och Lister med förkortningen SoL


§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att delta i den lokalpolitiska processen i Sölvesborgs kommun i enlighet med de övergripande program som antagits av årsmötet och hålls tillgängligt på hemsidan. Föreningen utgår från människans lika värde, där jämlikhet och allas rätt till deltagande utan diskriminering ses som självklar.


§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Sölvesborgs kommun


§ 4 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens program och förbinder sig följa föreningens stadgar.


§ 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.


§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande jämte fyra övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och firmatecknare.


§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.


Styrelsen är beslutsför då minst tre personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.


§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.


Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den en månad före årsmötet.


§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast 14 dagar före årsmötet avge sin revisionsberättelse.


§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen senast i april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före extra årsmöte.


Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:


1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.  Fastställande av röstlängd för mötet.

3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.  Fastställande av dagordning.

6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

7.  Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.  Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

11.Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.

12.Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett år

13.Val av revisorer.

14.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15.Övriga frågor.


Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.


§11. Motionsrätt

Varje medlem i föreningen har motionsrätt. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före stämman.


§ 12 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.


§ 13 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.


§ 14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med acklamation eller om så begärs, efter omröstning (votering).


Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas,med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.


Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


§ 15 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen. I kallelsen till årsmötet ska förslaget till stadgeändring redovisas.


§ 16 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.


§ 17 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.


Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet.


§ 18 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet inom Sölvesborgs kommun.


Stadgarna för utskrift